Metod

Kort presentation av några metoder vi använder i vårt arbete:

Salutogent förhållningssätt - KASAM

Vi tror att en individs hälsa och väbefinnande är kopplad till i vilken utsträckning individen upplever att tillvaron är begriplig, hanterbar och meningsfull. Ett salutogent förhållningssätt ligger därför som grund i vårt arbete. Ungdomarna skall känna att det finns vuxna runt omkring dem som stöttar och vägleder samtidigt som de får ta del av aktiva insatser som hjälper dem att:

  • få struktur på sin vardag
  • fullfölja sina studier
  • utveckla och upprätthålla relationer som är viktiga och positiva
  • ägna sig åt något man tycker om, enskilt eller i grupp
  • förstå sig själva och de resurser som finns
  • skapa medvetenhet om psykisk och fysisk hälsa och hur de hänger samman
  • vid behov hitta och upprätthålla stöd via olika öppenvårdsinaster

 

Relation och delaktighet

Förtroende, respekt och delaktighet är basen för att ungdomen skall känns sig trygg och utvecklas. Vårt bemötande och dialog med ungdomen är avgörande för vår möjlighet att påverka så att ungdomen får nya perspektiv. Genom empati, respekt, tydlighet och aktiva insatser gör vi skillnad för ungdomen.